BIA CAO CẤP THƯỢNG HẠNG

 Mix 4 Types Premium - Bottle 500ml  Mix 4 Types Premium - Bottle 500ml
410,000₫
 Bia Chai 500ml - Modern Belgian Blonde  Bia Chai 500ml - Modern Belgian Blonde
110,000₫
 Bia chai 500ml - Modern Belgian Dark  Bia chai 500ml - Modern Belgian Dark
110,000₫
 Bia Chai 500ml - Independent Stout  Bia Chai 500ml - Independent Stout
110,000₫
 Bia Chai 500ml - Coffee Vanilla Porter  Bia Chai 500ml - Coffee Vanilla Porter
110,000₫
 Bia Chai 500ml - Bourbon Barrel-AGED Stout  Bia Chai 500ml - Bourbon Barrel-AGED Stout
255,000₫